اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/23
کل خالص ارزش دارائی ها 52,245,040,027 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,043,919 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,043,919 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,043,967 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 50,047

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/13

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

ضامن نقد شوندگی:

بانك ايران زمين

مدیر ثبت:

شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ

مدیران سرمایه گذاری:

احسان خاتوني داريان، مهدي خاكسار كهنه شهري، مهشيد خدادادي

حسابرس:

موسسه حسابرسي خدمات مديريت دايا رهيافت

مدیر اجرا:

موسسه خيريه زنجيره اميد