Menu

اهداف

 

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.


الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است.در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود


 

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
حداقل 75% از كل دارايي هاي صندوق

١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل دارایی های صندوق
٢ - ١ گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 60% از کل دارایی‌های صندوق
3 - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق
4 - ١ اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق
٢ - سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداقل 5% و حداکثر 20% از کل دارایی‌های صندوق
١ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
 ٢ - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام  حداكثر 5% از کل دارایی های صندوق
 3 - ٢ سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام  حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
 4 - ٢ سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران  حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
 5 - ٢ اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام  حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
 5 - ٢ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  حداکثر10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
 6 - ٢ اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام  اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام
 7 - ٢ سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها  حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
 3 - واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% ازتعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان