بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,549 4.55 2,858 5.24 3,093 5.74 3,180 5.94
اوراق مشارکت 39,739 50.93 24,530 45.02 24,726 45.89 24,824 46.37
سپرده بانکی 50,701 64.98 26,680 48.97 25,661 47.63 25,154 46.98
وجه نقد 96 0.12 50 0.09 50 0.09 50 0.09
سایر دارایی ها -16,056 -20.58 371 0.68 351 0.65 333 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,701 3.46 2,536 4.65 2,704 5.02 2,759 5.15